ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 31 - 311

ครูจันทร์จิรา หวัดแท่น

ผู้สอน : อาจารย์ปฐมาพร ไข่แก้ว          

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1

จำนวน  1.5 หน่วยกิต

ผู้สอน : อาจารย์ปฐมาพร ไข่แก้ว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 1.5 หน่วยกิต

11

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน : คูรจุไรรัตน์  จิระธาดากร