ระดับชั้นม. 4 ห้อง 41 - 414

ผู้สอน ครูสุนีรัตน์ วงศ์พานิช