11

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน : คูรจุไรรัตน์  จิระธาดากร