ผู้สอน : อาจารย์ปฐมาพร ไข่แก้ว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 1.5 หน่วยกิต