1

ผู้สอน : อาจารย์ปฐมาพร ไข่แก้ว          

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1

จำนวน  1.5 หน่วยกิต