ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 31 - 311

ครูจันทร์จิรา หวัดแท่น